رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پانل برشی

Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم های میراگر ترکیبی در سکوهای جکت فراساحلی با عرشه شناور

Hybrid damping systems in offshore jacket platforms with float-over deck

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بررسی آزمایشگاهی پی های سطحی فراساحلی با باربری انتهایی معکوس

Experimental investigation of reverse end bearing of offshore shallow foundations

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: NRC research press

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر آسیب موضعی بر رفتار یک پل خرپایی فولادی با مقیاس آزمایشگاهی

Effect of local damage on the behavior of a laboratory-scale steel truss bridge

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی کمانشی پل های قوسی مهارشده فولادی

Buckling design of steel tied-arch bridges

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش تحلیل پوش آور بر پایه پوش گسیختگی برای تحلیل تقریبی پاسخ لرزه ای سازه ها

Envelope‐based pushover analysis procedure for the approximate seismic response analysis of buildings

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: wiley

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زه کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko

Static Liquefaction of Sands under Isotropically and K0-Consolidated Undrained Triaxial Conditions

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ظرفیت بلندشدگی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده

Uplift capacity of single piles and pile groups embedded in cohesionless soil

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رفتار نهایی لوله فولادی پرشده با بتن سبک مقاومت بالا

Ultimate Behavior of Lightweight High Strength Concrete Filled Steel Tube (LWHCFST

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی نیاز لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح(RC) با شکل پذیری متوسط با استفاده از روش های غیر خطی

Seismic demand evaluation of medium ductility RC moment frames using nonlinear procedures

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به کارگیری روش ضریب تغییر مکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های احداث شده در مکان های با خاک نرم

Implementation of Displacement Coefficient method for seismic assessment of buildings built on soft soil sites

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی

Shear failure characteristics of steel plate girders

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر اندرکنش های آب سطحی/ زیر زمینی روی مکان تالاب های با مشخصه های مختلف

The effect of surface/ground water interactions on wetland sites with different characteristics

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحقیقات NMR روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت شونده

NMR studies of pore formation and water diffusion in self-hardening cut-off wall materials

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری