فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب حلال ها در مراحل اولیه توسعه فرآیند دارویی

Analytical hierarchy processes (AHP) for the selection of solvents in early stages of pharmaceutical process development

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از AHP در تخصیص منابع

Using AHP for resource allocation problems

تاریخ: ۱۹۹۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تلفیق DEA و AHP با شبیه سازی کامپیوتر برای بهینه سازی و بهبود سیستم ریلی

Integration of DEA and AHP with computer simulation for railway system improvement and optimization

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعهء برنامه ریزی سلسله مراتبی فازی بر مبنای آنالیز های SWOT برای صنعت هواپیمایی در کشور ترکیه

Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری جنگل داری چندمعیاری فازی بر مبنای یک رویکرد VIKOR و AHPجامع

Fuzzy multiple criteria forestry decision making based on an integrated VIKOR and AHP approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه راهبرد سازمانی در مدیریت مسیر توزیع با کمک AHPفازی و TOPSIS فازی و طبقه بندی شده

Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طرح احیاء زمین و آباد سازی مجدد (LARAP) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در پروژه سد: مطالعه موردی سد موجور لومبوک تنگا در غرب منطقه نوسا تنگارا اندونزی

Land acquisition and resettlement action plan (LARAP) of Dam Project using Analytical Hierarchical Process (AHP): A case study in Mujur Dam, Lombok Tengah District-West Nusa Tenggara, Indonesia

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP) برای الویت بندی گزینه های رضایت مشتری جهت برنامه ریزی برای رسیدن به هدف توسعه محصول خودرو

A fuzzy-AHP approach to prioritization of CS attributes in target planning for automotive product development

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از AHP و L.P. (برنامه ریزی خطی) برای انتخاب بهترین گزینه ها بر مبنای تحلیل شکاف

Using AHP and LP for choosing the best alternatives based the gap analysis

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه موفقیت وب سایت در شرایط استخدام الکترونیکی: روش پروسه شبکه تحلیلی (ANP)

Website success comparison in the context of e-recruitment: An analytic network process (ANP) approach

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی ترکیبی کیفیت زیست محیط با استفاده از تلفیق روش های AHP و GIS، مطالعه ای موردی از استان هونان چین

Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality—a case study of Hunan Province, China

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی انرژی تجدید پذیر چند معیاری با استفاده از روش گنگ مجتمع VIKOR و AHP

Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بکارگیری تجزیه و تحلیل SWOT و فرآیند AHP بصورت تلفیقی: مورد پژوهی برای یک شرکت تولید کننده

Application of combined SWOT and AHP: a case study for a Manufacturing Firm

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پژوهش در مورد موقعیت فعلی کارگران روستایی در صنعت ساختمان بر اساس روش AHP

Research on the current situation of peasant-workers in construction industry based on AHP

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد روش دلفی-AHP جهت اولویت بندی چرخه بازیافت WEEE به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیریت ضایعات

Application of Delphi-AHP methods to select the priorities of WEEE for recycling in a waste management decision-making tool

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عوامل اصلی تاثیر گذار در صنعت مسکن شهر ووهان براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

on Influence Factors of Wuhan Housing Industry Based on the AHP

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رویکرد ابتکاری درجات قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): اولویت بندی اعمال و فعالیت های بشردوستانه مختلف و ناملموس

An innovative orders-of-magnitude approach to AHP-based mutli-criteria decision making: Prioritizing divergent intangible humane acts

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری